Algemene voorwaarden consumenten Felixvinos.com
 
De website www.felixvinos.com is een initiatief dat ik heb genomen vanuit mijn eenmanszaak Felixvinos. Op de website ben ik zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je wijn bestelt. In de algemene voorwaarden die je hieronder kunt lezen zet ik alles voor je op een rij.
 
1. Identiteit van de ondernemerMijn bedrijfsgegevens zijn:
Felixvinos
Johan de Wittstraat 12  2334AP LeidenTel: 06-18475733 Mailadres: info@felixvinos.comIBAN: NL87RABO0347069533KvK:  76198405
 
2. Toepasselijkheid2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door consumenten (verder: de klant) met Felixvinos gesloten overeenkomsten. Dit geldt dus in ieder geval voor het bestellen van wijn, maar ook voor alle andere overeenkomsten tussen de klant en Felixvinos.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Felixvinos voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Als de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3. LeeftijdscriteriumGeen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd om wijn te kopen is minimaal 18 jaar.
 
4. Het aanbodOp de hierboven genoemde website informeer ik je over welke producten en diensten Felixvinos aanbiedt en hoe je iets kunt bestellen. Ook informeer ik je over de prijs en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over je aankoop. Het aanbod op de websites is zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Felixvinos gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Felixvinos niet.
 
5. De overeenkomst5.1 Wijn bestellen: Via de website www.felixvinos.com is het mogelijk om wijn te bestellen. Je ontvangt per e-mail een orderbevestiging met een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de wijn toegezonden naar het opgegeven adres. De levering kan, ter keuze van Felixvinos, zowel geschieden per pakketpost als door Felixvinos zelf.
 
6. Wijzigingen, herroeping en beëindiging6.1 Wijn bestellen: Heb je wijn gekocht en voldoet het product niet aan de eisen die je ervan mag verwachten? Je mag de wijn binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Graag ontvang ik dan de aangebroken fles, gesloten retour. Ik stuur je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug. Verzendkosten in het geval van een terechte herroeping worden door Felixvinos vergoed.
6.2 Felixvinos heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of als de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Felixvinos zou kunnen beschadigen.6.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten: – Wijn die je niet lekker vindt, terwijl het product wel voldoet aan de eisen die je hieraan redelijkerwijs mag stellen. – Gebroken of lege flessen wijn– Tegoedbonnen
7. De prijs7.1 Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.
7.2 Voor verzendingen van wijn in Nederland hanteert Felixvinos € 6,95 verzendkosten (deze prijs geldt t/m 12 flessen). De wijn wordt dan via een koeriersdienst verzonden, zodat deze snel, veilig en onbeschadigd bij jou thuis wordt afgeleverd. Wil je meer flessen in een keer bestellen, dat kan natuurlijk. De verzendkosten worden dan wel wat hoger. Hierover neem ik vooraf contact met je op.
Vanaf € 100,- worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Ook in de gemeente Leiden en Oegstgeest gelden er geen verzendkosten. Bij bestelling binnen die gemeente wordt de bestelling persoonlijk langsgebracht.
7.3 Felixvinos behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Felixvinos deelt deze prijswijziging zo spoedig mogelijk met de consument.
8. Levering en uitvoering8.1 Felixvinos streeft ernaar de door jouw geplaatste bestelling binnen maximaal 5 werkdagen te leveren. Afwijkende levertijden worden zo goed mogelijk vermeld op de productpagina. Als de bezorging onverwacht langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Als het niet mogelijk is om op tijd te leveren, kun je afzien van je aankoop. Heb je vooraf betaald, dan stort Felixvinos je betaling binnen 10 dagen terug.
8.2 Kan Felixvinos een bestelde wijn niet meer leveren, dan krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan.
9. Betaling11.1 Als de klant tekortschiet in zijn verplichting tot betaling kan Felixvinos voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.
 
12. Klachtenregeling en geschillen12.1 Felixvinos doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over onze producten of onze diensten. Neem in dat geval contact op. Je kunt je klacht melden bij Felixvinos via: info@felixvinos.com
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de door Felixvinos op grond van de overeenkomst te verrichten prestatie worden ingediend.
12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.
12.4 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Felixvinos en de klant is Nederlands recht van toepassing.
12.5 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
13. Aansprakelijkheid 13.1 Felixvinos is niet aansprakelijk voor schade door de Felixvinos geleverde producten en/of verrichtte diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Felixvinos waardoor de schade rechtstreeks wordt veroorzaakt.
13.2 Felixvinos is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behalve als dit is veroorzaakt door opzet aan de kant van Felixvinos waardoor die schade rechtstreeks wordt veroorzaakt. Voor gevolgschade is Felixvinos niet aansprakelijk.
13.3 Felixvinos is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade of letsel van de klant of derden behalve als de schade of het letsel rechtstreeks door opzet aan de kant van Felixvinos is veroorzaakt. De klant vrijwaart Felixvinos voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Felixvinos verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet aan de kant van Wijntjes met Esther.
13.4 Felixvinos kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Felixvinos verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de hieronder opgesomde omstandigheden:
niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Felixvinosen/of door Felixvinos ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Felixvinos toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Felixvinos is in die gevallen niet schadeplichtig.
13.5 In geval van overmacht behoudt Felixvinos zich het recht voor om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.
13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.
14. Auteursrecht
Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen die door Felixvinos tot stand zijn gebracht blijven eigendom van Felixvinos.
15. Aanvullende of afwijkende bepalingenAls Felixvinos in de toekomst iets verandert aan deze algemene voorwaarden, wordt dat op de website kenbaar gemaakt.
Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2021